„Nadzieja” 2017 – konkurs wiedzy

przez | 27 marca 2017

Regulamin konkursu wiedzy na temat twórczości Jacka Kaczmarskiego
na Festiwalu „Nadzieja” – Kołobrzeg 2017

§1 Informacje ogólne

Organizatorem konkursu jest Fundacja imienia Jacka Kaczmarskiego. W imieniu Fundacji konkurs prowadzi Krzysztof Nowak.

Partnerami konkursu są przedsiębiorstwa, stowarzyszenia i instytucje,
które wspierają Festiwal „Nadzieja”.

Celem konkursu jest popularyzacja twórczości Jacka Kaczmarskiego.

§2 Organizacja konkursu

Rejestracja uczestników konkursu odbywa się za pośrednictwem Internetu. Zgłoszenie należy wysłać e-mailem na adres: test.nadzieja@gmail.com. W treści e-maila należy podać imię, nazwisko i ewentualnie swój numer telefonu (nieobowiązkowo) oraz oświadczyć, że akceptuje się niniejszy regulamin Konkursu. W e-mailu zwrotnym uczestnik otrzyma potwierdzenie rejestracji oraz ewentualne informacje dotyczące eliminacji i innych szczegółów Konkursu.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

• zaakceptowanie warunków regulaminu,

• wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu

• wyrażenie zgody na otrzymywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych od Organizatorów Konkursu

• wyrażenie zgody na umieszczenie swojego imienia i nazwiska oraz ewentualnie zdjęcia na stronach związanych z Festiwalem „Nadzieja” (w przypadku zakwalifikowania się uczestnika do głównej dziesiątki)

Powyższe czynności wykonywane są w procesie rejestracji. W przypadku osób niepełnoletnich muszą one być potwierdzone przez opiekunów prawnych.

Ostateczny termin rejestracji upływa 30 czerwca 2017.

W Konkursie nie mogą wziąć udziału laureaci pierwszego miejsca poprzednich edycji Konkursu.

§3 Zasady przyznawania nagród

Konkurs ma formułę rozstrzygnięcia natychmiastowego. Po ewentualnych eliminacjach, które wyłonią dziesiątkę uczestników Konkursu, nastąpi główna część, która wyłoni trzech laureatów.

Wszyscy laureaci otrzymają pamiątkowe nagrody, zaś zwycięzca Konkursu (laureat I miejsca) otrzyma nagrodę główną w wysokości tysiąca złotych.

§4 Postanowienia końcowe

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.